Sean Burns

2

Gin

1

Sherry

5

Scotch

2

Rye whiskey

0

Rye whiskey