brendi

1

Pernod

2

Shrub

3

Tequila

4

Vodka

5

Whiskey

4

Rum

6

Gin